Kdo je Ancient Art Invest

V rámci služby Ancient Art Invest vykonáváme správu investičních, korporátních a firemních, soukromých a rodinných sbírek umění se zaměřením na starověké umění.

V námi spravovaných sbírkách zabezpečujeme :

  1. poradenství v oblasti investování do starověkého umění, doporučení a výběr investičních a sbírkových předmětů.
  2. zařazení sbírkových a investičních předmětů do sbírky, popis předmětů, ocenění předmětů, konzervace a restaurování předmětů a další vedení sbírky.
  3. vědecký výzkum a archeometrická analýzu sbírkových předmětů.
  4. vystavení protokolu autenticity a datování k investičnímu předmětu starověkého umění v jedné ze dvou nezávislých datovacích laboratoří v EU (TL , OSL/IR, radiokarbonové C14 datování aj.).
  5. vyřízení potřebných dokumentů k prodeji a vývozu investičních předmětů starověkého umění. To je popis předmětu a osvědčení o trvalém vývozu předmětů kulturní hodnoty vystavené archeologem a muzeem České Republiky,  následně povolení k trvalému vývozu předmětů kulturní hodnoty do i mimo země EU vydané Ministerstvem kultury České Republiky. Vše v souladu platných zákonů a dohod EU, České Republiky, UNESCO a příslušných zemí.
  6. připravujeme elektronické aukce investičních předmětů starověkého umění na podporu charity, vědy a výzkumu.
  7. zprostředkování mimo aukčního prodeje starověkého umění.

Bezvýsledně pátráte na světových aukcích a v prodejních galeriích po zajímavém artefaktu investiční hodnoty?
Kontaktujte nás! Pokud se poptávaný předmět nebo předmět podobné hodnoty vyskytuje v námi spravovaném portfoliu sbírek, kontaktujeme majitele s nabídkou prodeje. Při oboustranném zájmu zprostředkujeme mimo aukční prodej předmětu.

  • příprava elektronické aukce investičního předmětu starověkého umění na podporu charity, vědy a výzkumu.

Naše zásady

Dodržujeme, podporujeme a spravujeme investiční rozšíření INEX.

Jedná se o uzavřený investiční standard pro investování do starověkého umění. Je vytvořený a koncipovaný jako investiční nadstavba CINOA a mezinárodní Úmluvy UNESCO 1972, Úmluvy UNIDROIT 1995. Založený v roce 2010 a spravovaný firmou QUANTENEL s.r.o., okruhem investorů do starověkého umění a majiteli spravovaných sbírek starověkého umění.


Naše filozofie

Naší filozofií je zachovávat posvátnost a kultovní hodnotu starověkého umění. Investování a pořizování sbírek starověkého umění by mělo respektovat původní statut předmětu – kultovní tajemství. Jeho prezentace ve sbírkách, mezi kupujícím a prodávajícím, by měla zachovávat diskrétnost a úctu k předmětu. Tak jako kdysi dávno existovala tajemná a posvátná úcta a vztah mezi tvůrcem a dárcem předmětu, obětním nebo kultovním předmětem, Matkou Zemí a božstvem. Investor a majitel starověkého umění by měl být jeho ochránce a strážce tajemného odkazu našich předků.


Naše vize

Chtěli bychom, aby se služba Ancient Art Invest etablovala a prostřednictvím aukcí působila jako zprostředkovatel starověkého umění, které pomáhá řešit kritické životní situace současných lidí. Chceme prezentovat starověké umění – umění naších předků jako investiční nástroj, který pomáhá současným lidem v tísni prostřednictvím charity, realizuje současné myšlenky a nápady prostřednictvím podpory vědy a výzkumu.